Termes i condicions del bus a demanda

Condicions generals i d’ús

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i als articles 97 et seq. del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, quant a contractació a distància, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació social: Bus 4 me
Domicili social:
Telèfon:
E-mail:
Lloc web:
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de?

  1. Objecte

Els presents termes i condicions pretenen regular un model de bus a la demanda (d’ara endavant BAD) que permeti la prestació i operació del servei de proximitat més eficient per a adaptar-lo a les necessitats reals dels seus clients, residents en diferents àrees de Barcelona, com una alternativa de mobilitat, mitjançant la seva sol·licitud a través de dos canals:

1.1. L’aplicació BUS4ME
1.2. El telèfon d’atenció al client de
NOTA: L’horari d’atenció telefònica es trobarà disponible i actualitzat en el WEB
D’ara endavant, tots dos com a “sistema”.
S’entendrà per usuari aquella persona que entri en el sistema, ja sigui a través de l’app o del canal telefònic, per a crear un compte i sol·liciti els serveis que s’ofereixin (d’ara endavant, el “usuari”).
En accedir i utilitzar aquesta aplicació reconeix que ha llegit i entén aquests termes i condicions i es compromet a complir amb aquests, ja que aquests estableixen una relació contractual entre l’usuari i B4M.

B4M es reserva el dret a modificar aquests termes i condicions en qualsevol moment, així com qualssevol altres termes generals o particulars que resultin d’aplicació. Les modificacions realitzades no afectaran, en cap cas, als serveis que s’hagin efectuat amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes modificacions, que es regiran en tot cas pels termes i condicions vigents en el moment de realitzar aquestes prestacions. S’entendrà que l’usuari dona el seu consentiment per a canvis en els termes i condicions en cas d’accedir al nostre sistema amb posterioritat a haver-se produït els mateixos. En el cas que es produeixin modificacions essencials en els termes i condicions s’informarà expressament l’usuari perquè els accepti o els rebutgi. En el supòsit de rebutjar-los no podrà continuar fent ús del sistema.

És responsabilitat de l’usuari conèixer els termes i condicions vigents en el moment de l’inici de la sol·licitud del servei de bus a demanda. Així mateix, B4M es reserva el dret a suspendre, interrompre o deixar d’operar l’aplicació en qualsevol moment.

En tot cas, per a poder contractar amb B4M, l’usuari ha de tenir la capacitat legal necessària per a subscriure contractes.

El document en el qual es formalitzi el contracte que reguli la relació comercial entre B4M i cadascun dels usuaris serà arxivat per B4M, i podrà consultar-se a través del nostre sistema, prèvia autenticació de l’usuari amb els mitjans que s’estableixin en cada cas. Podrà també sol·licitar-se aquesta còpia en suport paper al servei d’atenció al client previst en aquests termes i condicions.

2.Registre com a usuari
Per a facilitar els serveis oferts a través del sistema i evitar haver de demanar als clients les mateixes dades cada vegada que realitzin una sol·licitud, és necessari registrar-se com a usuari del servei.

Podran registrar-se totes les persones físiques majors de 14 anys amb capacitat d’obrar. En aquest sentit, se li sol·licitaran les següents dades: nom i cognoms, número de telèfon i si l’usuari requereix accés al bus mitjançant espai reservat. En el cas de l’app, també podran indicar opcionalment l’e-mail.
Al final del procés d’alta, el sistema confirmarà que el procés ha finalitzat correctament. El registre d’usuari pot realitzar-se en qualsevol moment i solament una vegada, és gratuït i no està sotmès a condició ni cap contrapartida.

L’usuari podrà accedir amb la seva identificació mitjançant els mitjans que, en cada cas, habiliti B4M per a autenticar als usuaris. En el seu perfil, l’usuari podrà trobar informació rellevant tal com la relativa a serveis anteriors o gestionar els seus favorits, consistent a designar zones i parades preferides per a facilitar el registre dels seus serveis.

Per a donar-se de baixa, l’usuari podrà efectuar-lo directament des de la seva àrea de client en l’app o bé a través del canal telefònic. La baixa com a usuari comportarà la supressió de les seves dades de caràcter personal, així com la impossibilitat de realitzar reserves en el futur fins que no torni a donar-se d’alta, de conformitat amb el que s’estableix en la Política de privacitat.

3.Funcionament del sistema

3.1.Objecte de servei

Aquest servei consisteix en un sistema de transport urbà en zones determinades, i no podran ser els trajectes d’una altra naturalesa o caràcter.

B4M facilita a l’usuari aquest servei de transport sota demanda en zones urbanes en temps real i reserves de serveis anticipades en el temps.
L’usuari indicarà la parada d’origen i destinació del seu viatge així com el moment i nombre de persones que viatjaran amb ell i si precisa el seu accés per rampa.
B4M programarà a l’usuari la parada de recollida i baixada i se li indicarà una hora estimada per a la recollida. En cas de prereserva, s’indicarà el dia i l’hora de recollida.

3.2. Reserva del servei

Aquest servei consisteix en la sol·licitud per part del client d’un seient o varis en el bus en una hora concreta per a un trajecte concret. Es distingeix entre dos tipus de reserva:

• Reserva immediata del servei: se sol·licita la reserva en el mateix moment en el qual s’està fent la sol·licitud.
• Reserva programada del servei: se sol·licita la reserva per a un moment futur.


o En cas de no assistència del client amb una reserva d’aquest tipus, B4M cancel·larà discrecional i automàticament la mateixa i el notificarà al client.
Després d’efectuar la reserva, els usuaris rebran un recordatori d’aquesta. En aquest, s’informarà el client de l’hora, així com de la parada d’origen i de la de destinació. En el mateix recordatori, el client disposarà de la possibilitat de cancel·lar-la.

3.2.1. No-show (client no presentat)

Sempre que el client o algun o tots els acompanyants en la seva mateixa reserva no acabi o acabin presentant-se en la parada i a l’hora indicada i no l’haguessin cancel·lat amb antelació, es considerarà que la incompareixença del client que va efectuar la reserva incorre en un no-xou (no presentació).
No obstant això, no es considerarà incompareixença quan l’autobús reservat hagués sofert un retard respecte a l’hora màxima indicada en l’interval de recollida informat al client.

El conductor del bus del servei reservat farà constar en el seu aplicatiu corresponent el client o acompanyants que acudeixen a la reserva.
Incórrer en aquestes incompareixençes impedirà al client poder participar en el programa de recompenses que es recull en el punt 4.4.

3.3. Modificació de la ruta

B4M no té obligació de representar la ruta que seguirà el vehicle per a portar als clients des del punt de pujada fins al punt de baixada, ja que aquesta pot veure’s modificada al llarg del trajecte.

Una vegada sol·licitat el servei per part de l’usuari, aquest no pot modificar en cap moment el trajecte i els punts de recollida i baixada acordats. Però sí que pot cancel·lar el servei sol·licitat.

Així mateix, una vegada que s’hagi produït la recollida de l’usuari (“feta la recollida”), aquest no podrà sol·licitar al conductor que modifiqui l’itinerari.

4.Drets i obligacions de l’usuari

4.1. Comportament de l’usuari

Una vegada efectuada la sol·licitud per l’usuari, aquest es compromet a estar cinc minuts abans de l’hora detallada en el punt de recollida. És responsabilitat de l’usuari identificar visualment el vehicle que li recollirà.

Una vegada dins del vehicle, l’usuari no podrà alterar l’atenció del conductor en cap concepte mentre el vehicle es trobi circulant.

L’usuari haurà de mantenir en tot moment un to de veu moderat per a no causar molèsties als altres passatgers que puguin compartir el trajecte amb l’usuari i els seus acompanyants.

En cas que l’usuari no sigui present en el punt de recollida i en l’hora detallats, lliura a B4M de l’obligació de prestar el servei sol·licitat.

4.2. Usos prohibits

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol accés o ús il·legal o no autoritzat del sistema. Els usos prohibits inclouen, entre altres, els següents:

a. Revelar, publicar, distribuir o compartir imatges o fotografies que incloguin imatges o informació personal de tercers sense haver obtingut el consentiment requerit dels seus propietaris

b. Fer ús del sistema o de qualsevol dels serveis de B4M de manera il·legal o de qualsevol altra manera que pugui soscavar la imatge de B4M, danyar, sobrecarregar o danyar el sistema, o bé posar en perill la seguretat física o el benestar de tercers.

c. Crear una identitat falsa, proporcionar o usar dades falses en el compte de l’usuari, fer representacions falses, proporcionar informació falsa sobre vostè o sobre altres persones i la seva relació amb elles.

d. Registrar-se com a usuari en nom d’una altra persona o de qualsevol altra manera que impliqui l’ús de les identitats d’altres persones i, en particular, el robatori o la usurpació d’identitat.

4.3. Drets i obligacions dels usuaris en la prestació del servei

Les normes i els reglaments d’ús quant a drets i obligacions, així com la convivència entre els usuaris en els nostres transports i instal·lacions, venen recollits, entre altres, en el Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de l’àmbit de l’entitat metropolitana del transport que s’hagi publicat en la web de BUS4ME.

4.4. Programa de recompenses

Tot client registrat major de 18 anys podrà formar part d’un programa de recompenses exclusiu del bus a demanda, la finalitat de la qual és la de promocionar la fidelització d’ús del transport públic. Per a accedir a aquest programa, el client haurà de donar el seu consentiment exprés al mateix des de l’aplicació Bus4me.

• Assistència a les reserves. El client no haurà d’haver tingut cap no-show durant aquests dos mesos.
• Volum de reserves efectuades. El client haurà d’haver realitzat un mínim de 50 viatges cada dos mesos.
• Canal de reserva utilitzat. El canal de reserva utilitzat haurà d’haver estat l’app Bus4me.

Bus4Me lliurarà la recompensa a aquells clients que, complint aquestes tres condicions, hagin realitzat el major nombre de viatges amb el bus a demanda, i es lliurarà un màxim de cent recompenses cada període de dos mesos.

Bus4Me es comunicarà amb el client mitjançant el canal de contacte consentit per a notificar-li que ha estat seleccionat entre els clients recompensats i convindrà el mètode de lliurament.

Bus4Me es reserva el dret a modificar o anul·lar en qualsevol moment les bases d’aquest programa.

5. Responsabilitat i incompliment

5.1. Informació prèvia

Els presents termes i condicions es troben a la disposició de tots els usuaris del sistema de manera lliure i gratuïta.

L’accés al procés de sol·licitud del servei és completament gratuït, sense que existeixi cap cost associat addicional, a part dels propis com que l’usuari disposi de connexió a internet o operadora de telefonia.

Tots els serveis es troben perfectament descrits, i no s’entendran incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades.

Les obligacions entre B4M i l’usuari s’entenen perfeccionades des del mateix moment en què l’usuari finalitzi el procediment de sol·licitud del servei pressionant el botó “Confirmar” en l’app o donant la seva conformitat via telefònica, i s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb la marcació de la casella corresponent en el moment de registrar-se l’usuari, l’acceptació dels presents termes i condicions i la seva política de protecció de dades, la qual cosa serà una manifestació directa de la voluntat de l’usuari d’acceptar les mateixes amb el seu consentiment exprés.

5.2. Informació falsa
L’usuari és l’únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de la informació facilitada a través de l’aplicació de B4M.
Igualment, B4M no serà responsable per la falsedat de la informació relativa als permisos dels transportistes en actuar com un licenciatari de tecnologia per a la prestació del servei.

5.3. Política de cancelaciones del servicio y desistimiento

L’usuari pot cancel·lar la petició de servei amb la suficient antelació abans que la seva recollida sigui efectiva a través de l’àrea de client de l’app o bé via telefònica.

A l’usuari no li acull el dret de desistiment una vegada la seva petició hagi estat acceptada per B4M i s’hagi iniciat l’execució del servei sol·licitat.

5.4. Limitació de la responsabilitat. Causes fortuïtes o de força major

B4M no es compromet a l’estricte compliment de les hores de recollida i baixada indicades en la proposta, en tant que aquestes poden veure’s impedides per elements externs (canvis imprevisibles en el trànsit urbà, vagues, accidents de trànsit, etcètera) o bé per causes de força major.

5.5. Alteracions del servei

Quan succeeixi alguna incidència en el bus o en el recorregut d’aquest que alteri el funcionament normal de la línia i, per tant, de les reserves que hagi fet mentre dura aquesta alteració, s’informarà l’usuari al més aviat possible, així com de les afectacions que generin aquestes alteracions quant a la seva possible cancel·lació del servei, modificació d’aquest o canvi en el model d’operació, per la qual cosa aquest servei passarà a una línia convencional.

B4M no es responsabilitza de qualsevol mal o perjudici o tot lucre cessant o guanys deixats d’obtenir ocasionat per aquestes alteracions de servei.

6. Normativa aplicable

El contracte actual electrònic se celebra sota la normativa espanyola i en concret sota el règim legal impost per, entre altres, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual es transposa la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior, i pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Tot el procés de contractació serà realitzat en l’idioma del país en el qual B4M presti el servei, tret que sigui possible que l’usuari i B4M puguin acordar subscriure el contracte en un altre idioma.

L’idioma del contracte serà en català o castellà. Els presents termes i condicions podran ser guardats i reproduïts en qualsevol moment per l’usuari que adquireixi un servei mitjançant les opcions del seu navegador d’internet i hauran de ser acceptades en el moment de registre en l’aplicació o en cas de produir-se una modificació essencial en aquestes.

7. Sistema tarifari integrat

Aquest servei de BaD s’emmarca en el sistema tarifari integrat regulat per la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Per a més informació, consulti la web de la ATM.

8. Atenció al client

Per a qualsevol consulta o incidència, pot contactar amb el servei d’atenció al client de B4M en el correu electrònic o el telèfon indicats a continuació i dins dels horaris comercials establerts a aquest efecte o a través del formulari que trobarà en la web de Bus4Me.

Telèfon d’atenció al client:

NOTA: L’horari d’atenció telefònica es trobarà disponible i actualitzat en el lloc web corporatiu de Bus4Me.

Web:
Queixes i reclamacions. Suggeriments.
Consultes.
B4M donarà resposta a les reclamacions o consultes rebudes en el termini més breu possible, seguint les polítiques i compromisos establerts en la seva carta de servicios.

9. Protecció de dades de caràcter personal

B4M està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de privacitat.

10. Cookies

En l’aplicació, el prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la nostra Política de cookies.

11. Propietat intel·lectual

B4M és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual de la solució tecnològica de l’aplicació, així com de tots els continguts oferts en aquesta, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquesta.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització de l’aplicació per part de l’usuari o la utilització, adquisició o contractació de productes o serveis oferts a través de la mateixa implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de B4M. L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts o serveis de l’aplicació dins d’un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb el present Avís legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de B4M o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de B4M o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització de l’aplicació o dels seus continguts confereix a l’usuari dret algun sobre signes distintius en ella inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts o serveis de l’aplicació i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en l’aplicació, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de B4M o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin als titulars de drets dels continguts que l’usuari trobi en l’aplicació, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts en l’aplicació.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a B4M a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixa indemne a B4M per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, i aquesta responsabilitat aconsegueix sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a B4M a través de l’adreça de correu electrònic perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

D’igual manera, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts de l’aplicació propietat de B4M vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a amb la següent informació:

• Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal.
• Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits.
• Relat detallat dels drets suposadament infringits per B4M, així com la seva localització exacta dins de l’aplicació.
• Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

12. Llei aplicable i fur
Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb l’aplicació, i sempre que la legislació així ho permeti, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la present aplicació els jutjats i tribunals de Barcelona, en el cas que les parts puguin determinar lliurement el fur que els resultés aplicable.